Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Trịnh Xuân Sang;  Advisor : Lê Hùng Sơn (2013)

 • Tổng quan về kiến thức cơ bản. Nêu định lý Cauchy - Kovalevskaya cổ điển. Trình bày bài toán giá trị ban đầu trong không gian liên kết. Giới thiệu công cụ lập trình Mathematica, bài toán giá trị ban đầu với dữ liệu ban đầu là véc.

 • Thesis


 • Authors : Phạm Ngọc Hùng;  Advisor : Hà Bình Minh (2013)

 • Tổng quan về bảo hiểm nhân thọ, lãi suất, phí bảo hiểm,... Bài toán tính trọng phần tối ưu cho các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ. Tính toán trọng phần tối ưu cho các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ bằng R.

 • Thesis


 • Authors : Hồ Việt Anh;  Advisor : Phan Trung Huy (2013)

 • Tổng quan tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước, phân loại giấu tin, một số ứng dụng của kỹ thuật giấu tin, một số tính chất của lược đồ giấu tin, ảnh bitmap. Nêu một số phương pháp giấu tin hiệu quả trên ảnh nhị phân. Nâng cao tính bền vững trong kỹ thuật giấu tin. Xây dựng phần mềm giấu tin và bảo vệ bản quyền ảnh số.

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Viết Phú;  Advisor : Phan Huy Trung (2013)

 • Giới thiệu tổng quan về giấu tin trong ảnh số. Một số phương pháp giấu tin trên ảnh nhị phân. Nâng cao chất lượng giấu tin bằng phương pháp MODULE. Xây dựng chương trình ứng dụng.

 • Thesis


 • Authors : Phạm Thị Kiều Vân;  Advisor : Tống Đình Quỳ (2013)

 • Nêu một số kiến thức về toán và tài chính. Giới thiệu mô hình Black - Scholes định giá quyền chọn. Ứng dụng mô hình Black - Scholes định giá quyền chọn kiểu châu Âu và kiểu Mỹ.

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thị Lương;  Advisor : Phan Trung Huy (2013)

 • Trình bày tổng quan về giấu tin và một số khái niệm cơ sở. Giấu tin trên ảnh nhị phân. Mã đàn hồi theo tiếp cận giấu tin và chương trình ứng dụng

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thị Lương;  Advisor : Phan Trung Huy (2013)

 • Trình bày tổng quan về giấu tin và một số khái niệm cơ sở. Giấu tin trên ảnh nhị phân. Mã đàn hồi theo tiếp cận giấu tin và chương trình ứng dụng