Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Duy Nguyên;  Advisor : Hồ Ngọc Vinh (2014)

  • Khái niệm mật mã học, từ và ngôn ngữ, ngôn ngữ chính quy và otomat hữu hạn, mã và các tính chất của mã. Mã dựa trên tích không nhập nhằng. Các kỹ thuật tấn công website và phương pháp phòng chống. Mã hóa kết hợp ALT-RSA.

  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Viết Cường;  Advisor : Vũ Thành Nam (2014)

  • Nêu một số các khái niệm toán học. Tổng quan về các hệ mật mã khóa công khai, nghiên cứu các vấn đề về hệ mật khóa công khai và tìm hiểu hệ mật RSA. Trình bày một số phương pháp tấn công hệ mật RSA.

  • Thesis


  • Authors : Ứng Hoàng Nam;  Advisor : Phan Trung Huy (2014)

  • Tổng quan về giấu tin và một số khái niệm cơ bản. Một số phương pháp giấu tin trên ảnh. Giấu tin bằng phương pháp mô-đun. Đề xuất một số phương pháp phát hiện giấu tin. Chương trình giấu tin và kết quả thực nghiệm.