Search

Current filters:

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Vũ Tiến Khang;  Advisor : Nguyễn Đức Nghĩa (2015)

  • Nêu một số khái niệm, bài toán phủ đỉnh trên đồ thị. Các cách tiếp cận giải bài toán. Metaheuristic giải bài toán phủ đỉnh. Cài đặt chương trình và thực nghiệm.

  • Thesis


  • Authors : Vũ Thị Uyên;  Advisor : Lê Văn Hưng (2015)

  • Giới thiệu bài toán ra quyết định với các đánh giá bằng ngôn ngữ. Biểu diễn các giá trị ngôn ngữ bằng bộ 4. Áp dụng phương pháp biểu diễn ngôn ngữ bộ 4 vào bài toán ra quyết định. Cài đặt phần mềm trợ giúp ra quyết định lựa chọn nhà cung cấp. Phân tích đánh giá kết quả thử nghiệm phần mềm.