Search

Current filters:

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Đỗ Thị Thanh Hoa;  Advisor : Nguyễn Cảnh Nam (2017)

  • Giới thiệu một số kiến thức trong giải tích lồi, hàm lồi, dưới vi phân, quy hoạch DC và DCA, bài toán bè cực đại với trọng dố dương trên các cạnh. Thuật toán nhánh cận giải bài toán toàn phương với biến 0-1. Kỹ thuật ước lượng cận bằng DCA và sự kết hợp với thuật toán nhánh cận.