Search

Current filters:

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Tô Thành Đồng;  Advisor : Nguyễn Ngọc Doanh (2018)

  • Giới thiệu mô hình dựa trên phương trình vi phân, mô hình dựa trên cá thể, về nền tảng mô phỏng gama. Mô hình dịch tễ học dựa trên cá thể. Mô hình dịch tễ học dựa trên phương trình. Mô hình và mô phỏng bệnh sởi.

  • -


  • Authors : Phùng Đức Phi;  Advisor : Nguyễn Xuân Thảo (2018)

  • Tổng quan phép biến đổi fourier cosine; một số tính chất của phép biến đổi fourier cosine; ứng dụng. Giới thiệu phép biến đổi hartley. Bất đẳng thức tích chập suy rộng hartley.