Search

Current filters:

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • -


  • Authors : Đỗ Thị Thu Hiền;  Advisor : Nguyễn Xuân Thảo (2019)

  • Tổng quan thang thời gian. Phép tính vi phân và tích phân trên thang thời gian. Bất đẳng thức tích phân trên thang thời gian.

  • -


  • Authors : Mai Thị Hoa;  Advisor : Hồ Đăng Phúc (2019)

  • Giới thiệu mô hình hồi quy, khái niệm số chênh và tỷ số chênh, hồi quy logit đơn biến, đa biến, kiểm định giả thuyết đối với mô hình hồi quy logit đa biến. Ứng dụng mô hình hồi quy logit vào phân tích số liệu tuyển sinh đại học năm 2016