Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Tiến Trung;  Advisor : Nguyễn Xuân Thảo (2016)

 • Giới thiệu một số kiến thức cơ sở: tích chập bất đẳng thức tích chập. Bất đẳng thức tích chập FOURIER và tích chập suy rộng. Bất đẳng thức tích chập kiểu FOURIER

 • Thesis


 • Authors : Mai Minh Long;  Advisor : Nguyễn Xuân Thảo (2016)

 • Giới thiệu về phép biến đổi fourier, phép biến đổi Kontorovich-Lebedev, một số ứng dụng. Tích chập suy rộng Fourier. Tích chập suy rộng Kontorovich-Lebedev.

 • Thesis


 • Authors : Mai Minh Long;  Advisor : Nguyễn Xuân Thảo (2016)

 • Giới thiệu về phép biến đổi fourier, phép biến đổi Kontorovich-Lebedev, một số ứng dụng. Tích chập suy rộng Fourier. Tích chập suy rộng Kontorovich-Lebedev.

 • Thesis


 • Authors : Đỗ Oanh Cường;  Advisor : Lê Đình Nam (2016)

 • Nêu các khái niệm cơ bản về biểu đồ Young và công thức Hook. Một số cách chứng minh công thức Hook. Một số ứng dụng của biểu đồ Young và công thức Hook.

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Tiến Trung;  Advisor : Nguyễn Xuân Thảo (2016)

 • Giới thiệu một số kiến thức cơ sở: tích chập bất đẳng thức tích chập. Bất đẳng thức tích chập FOURIER và tích chập suy rộng. Bất đẳng thức tích chập kiểu FOURIER

 • Thesis


 • Authors : Phạm Tiến Toàn;  Advisor : Phan Trung Huy (2011)

 • Trình bày cơ sở đại số, ngôn ngữ hình thức trong lý thuyết mã. Giới thiệu về giấu tin trong ảnh. Thuật toán CPT và mở rộng của nó để giấu tin trong ảnh. Mã đàn hồi và ứng dụng của nó vào giấu tin trong ảnh.

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Duy Nguyên;  Advisor : Hồ Ngọc Vinh (2014)

 • Khái niệm mật mã học, từ và ngôn ngữ, ngôn ngữ chính quy và otomat hữu hạn, mã và các tính chất của mã. Mã dựa trên tích không nhập nhằng. Các kỹ thuật tấn công website và phương pháp phòng chống. Mã hóa kết hợp ALT-RSA.