Search

Current filters:

Discover

Date issued
Has File(s)

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Vũ Thị Uyên;  Advisor : Lê Văn Hưng (2015)

  • Giới thiệu bài toán ra quyết định với các đánh giá bằng ngôn ngữ. Biểu diễn các giá trị ngôn ngữ bằng bộ 4. Áp dụng phương pháp biểu diễn ngôn ngữ bộ 4 vào bài toán ra quyết định. Cài đặt phần mềm trợ giúp ra quyết định lựa chọn nhà cung cấp. Phân tích đánh giá kết quả thử nghiệm phần mềm.