Search

Current filters:

Discover

Date issued
Has File(s)

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Phạm Ngọc Bắc;  Advisor : Nguyễn Đình Bình (2009)

  • Trình bày xây dựng lược đồ sai phân để giải gần đúng nghiệm của bài toán biên vi phân có dòng đối lưu với hệ số liên tục. Xây dựng lược đồ sai phân để giải gần đúng bài toán biên vi phân có dòng đối lưu với hệ số gián đoạn. Nghiên cứu sự ổn định của lược đồ sai phân từ đó suy ra tốc độ hội tụ của nghiệm gần đúng của bài toán sai phân tới nghiệm đúng của bài toán vi&...