Search

Current filters:

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • -


  • Authors : Nguyễn Hoàng Đạt;  Advisor : Nguyễn Thị Thanh Huyền (2020)

  • Tổng quan về xử lý ngôn ngữ tự nhiên, mô hình ngôn ngữ, mô hình ngôn ngữ áp dụng cho một số bài toán nhận diện thực thể; mô hình ngôn ngữ áp dụng cho bài toán phân loại sắc thái văn bản.