Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Vũ Việt Dũng;  Advisor : Bùi Công Cường (2010)

 • Trình bày cơ sở lý thuyết: khái niệm cơ bản và hệ mờ Takagi - Sugeno, mạng nơron nhân tạo, mạng thích nghi, hệ thống suy diễn mờ dựa trên mạng thích nghi. Mô hình mạng AnFis để dự báo giá cổ phiếu. Hướng phát triển mô hình mạng nơ ron dự báo tình trạng cổ phiếu

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thùy Linh;  Advisor : Nguyễn Thị Bạch Kim (2011)

 • Trình bày bài toán tối ưu trên tập Pareto. Bốn trường hợp đặc biệt của bài toán tối ưu trên tập Pareto. Giải bài toán tối ưu trên tập Pareto bằng phương pháp quy hoạch lồi lõm.

 • Thesis


 • Authors : Phạm Văn Đoàn;  Advisor : Lê Trọng Vinh (2011)

 • Trình bày các công cụ cần thiết để nghiên cứu lược độ sai phân. Trị riêng và vecto riêng đối với bài toán biên dạng parabol. Trị riêng và vecto riêng đối với bài toán stuốc - liôvin

 • Thesis


 • Authors : Vũ Thanh Vân;  Advisor : Phan Trung Huy (2005)

 • Giới thiệu tổng quan về xác thực điện tử. Trình bày lý thuyết số học, lý thuyết mã hoá, chữ ký điện tử, các giao thức trong mã hoá dung trong xác thực điện tử. ứng dụng của xác thực trong thương mại điện tử, các giao thức bảo mật trong thanh toán điện tử. Xây dựng thư viện mã hoá và ứng dụng cho hệ chữ ký điện tử.

 • Thesis


 • Authors : Phạm Ngọc Bắc;  Advisor : Nguyễn Đình Bình (2009)

 • Trình bày xây dựng lược đồ sai phân để giải gần đúng nghiệm của bài toán biên vi phân có dòng đối lưu với hệ số liên tục. Xây dựng lược đồ sai phân để giải gần đúng bài toán biên vi phân có dòng đối lưu với hệ số gián đoạn. Nghiên cứu sự ổn định của lược đồ sai phân từ đó suy ra tốc độ hội tụ của nghiệm gần đúng của bài toán sai phân tới nghiệm đúng của bài toán vi&...

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Xuân Khải;  Advisor : Đặng Văn Đức (2009)

 • Trình bày khái quát về cơ sở dữ liệu đa phương tiện - cơ sở dữ liệu ảnh. Hoa văn ảnh và các kỹ thuật tìm kiếm dựa trên hoa văn ảnh. Xây dựng ứng dụng truy tìm ảnh dựa trên nội dung sử dụng bộ lọc Gabor.