Ths-Vật lý kỹ thuật (188)Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions

List of document in colection

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 188

  • 333641-tt.pdf.jpg
  • -


  • Authors : Vũ Thu Uyên;  Advisor : Cao Xuân Thắng (2022)

  • Tổng quan vật liệu SYGO, tính chất quang của vật liệu SYGO pha tạp các ion kim loại đất hiếm, tính chất quang của vật liệu SYGO pha tạp các ion kim loại chuyển tiếp; phương pháp thực nghiệm và các phép phân tích tính chất của vật liệu; kết quả và thảo luận.

  • 223557.pdf.jpg
  • Theses & Dissertation (Luận án – Luận văn)


  • Authors : Hoàng, Minh Vân;  Advisor : Phùng, Văn Duân (2007)

  • Giới thiệu tổng quan lý thuyết về đầu dò bức xạ hạt nhân bằng khí và cơ sở lý thuyết phương pháp chế tạo đầu dò; thiết kế và chế tạo được một đầu dò bức xạ hạt nhân bằng khí có kích thước trung bình và khảo sát, thực nghiệm một số đặc trưng của đầu dò này trong dải áp suất từ 1,25atm đến 3,50atm