Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu tổng hợp nhiên liệu sinh học Biodiesel từ dầu hạt cao su, sử dụng xúc tác trên cơ sở cacbon hóa nguồn nguyên liệu xenlulozơ.
Authors: Hoàng Lê An
Advisor: Nguyễn Khánh Diệu Hồng
Keywords: Nhiên liệu sinh học; Xúc tác; Tổng hợp
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Nêu tính chất, ưu nhược điểm tình hình sản xuất và tiêu thụ biodiesel, nguyên liệu trong tổng hợp biodiesel. Tìm hiểu về dầu hạt cao su, phương pháp trao đổi este để tổng hợp biodiesel, xúc tác trong quá trình tổng hợp biodiesel. Phân tích các tính chất nguyên liệu chế tạo xúc tác, các phương pháp xác định đặc trưng hóa lý. Kết quả nghiên cứu tổng hợp xúc tác, nghiên cứu chuyển hóa dầu hạt cao su thành biodiesel trên cơ sở xúc tác đã tổng hợp.
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Kỹ thuật hóa học
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3546
Appears in Collections:Ths-Hóa học
ABSTRACTS VIEWS

11

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000296345-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 108,72 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000296345.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,87 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.