Thz-Ngành khác (119)Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions

List of document in colection

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 119

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Ngô Đức Ngọc;  Advisor : Nguyễn Phan Kiên (2013)

 • Tổng quan về máy khuấy từ và nhu cầu thực tế sử dụng máy khuấy từ tại bệnh viện TWQĐ 108. Giới thiệu máy khuấy từ hiện đang sử dụng tại bệnh viện và một số dòng máy hiện có trên thị trường. Thiết kế và chế tạo máy khuấy từ. Thử nghiệm và đánh giá sản phẩm

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Trung Kiên;  Advisor : Vũ Vân Hà (2014)

 • T«i xin cam ®oan ®©y lμ ®Ò tμi nghiªn cøu cña riªng t«i. C¸c h×nh vÏ thiÕt kÕ vμ qu¸ tr×nh so¹n gi¸o ¸n ®iÖn tö nªu trong luËn v¨n lμ trung thùc vμ cha tõng ®îc ai thùc hiÖn trong c¸c c«ng tr×nh nμo kh¸c

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thị Hà;  Advisor : Nguyễn Đức Thuận (2013)

 • Tổng quan về ung thư và xạ trị ung thư; máy gia tốc tuyến tính trong xạ trị ung thư; Các đặc trưng đầu ra cho chùm bức xạ của máy gia tốc tuyến tính; Thuật toán tính toán liều lượng từ máy gia tốc tuyến tính trong xạ trị ung thư; thu nhận dữ liệu đầu ra của máy gia tốc khớp dữ liệu đo dạc và mô hình hóa; mô hình hóa máy gia tốc PRIMUS-SIEMENS. Đánh giá kết quả mô hình hó...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Phạm Văn Dực;  Advisor : Nguyễn Đức Thuận (2013)

 • Trình bày nguyên lý chụp cắt lớp CT; Nguyên lý hoạt động của PET; Nguyên lý hoạt động của PET/CT; Ứng dụng trong chẩn đoán của thiết bị PET/CT83

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thế Đạt;  Advisor : Nguyễn Đức Thuận (2013)

 • Trình bày sinh lý thận; Tổng quan về máy thận nhân tạo; Cấu tạo, nguyên lý hoạt động máy thận nhân tạo AK95 S; Thiết kế thử nghiệm khối phát hiện bọt khí dựa trên phương pháp cảm biến siêu âm

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thị Mai Hiên;  Advisor : Nguyễn Hào Quang (2014)

 • Tổng quan về an toàn bức xạ trong X-quang thường quy. Giới thiệu phần mềm mô phỏng đánh giá liều bệnh nhân PCXMC 2.0. Kết quả mô phỏng tính toán liều hiệu dụng của bệnh nhân trong chụp X-quang thường quy.

 • 104968.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Đặng Thanh Nghị;  Advisor : Nguyễn Thị Lan Hương (2008)

 • Định nghĩa, phân loại, và các tính năng điển hình của một PDA. Phần mềm LabView, module PDA, lập trình đồ họa, cách thức xây dựng giao diện, phương thức xử lý dữ liệu và cách xây dựng thiết bị đo ảo bằng LabView. Đặc tính của âm và các miền âm, các tiêu chuẩn về độ ồn và các thiết bị đo độ ồn hiện nay. Trình bày mô hình máy đo độ ồn, các tính toán và thử nghiệm hệ thống.

 • 310598.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Phan Lương Tuấn;  Advisor : Đặng Quang Thiệu (2017)

 • Giới thiệu tổng quan về photodiode PIN BPW34, ứng dụng của photodiode trong một số thiết bị. Thiết kế, chế tạo thiết bị đo suất liều chiếu xạ sử dụng photodiode BPW34. Trình bày quá trình kiểm định hoạt động của thiết bị đo suất trong môi trường chiếu xạ.

 • 310578.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Trần Xuân Tùng;  Advisor : Nguyễn Ngọc Văn (2017)

 • Giới thiệu tổng quan về xử lý hình ảnh trong y tế. Phân tích một số phương pháp nâng cao chất lượng hình ảnh y tế. Đề xuất giải pháp kỹ thuật nâng cao độ tương phản trong xử lý hình ảnh của máy chụp X-quang.