Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu chế tạo vật liệu pha tạp Na1-xLaxTa1-yCryO3 ứng dụng xúc tác quang cho phản ứng phân tách hydro từ dung dịch nước.
Authors: Hoàng Ngũ Phúc
Advisor: Lê Diên Thân
Huỳnh Đăng Chính
Keywords: Vật liệu; Chế tạo; Xúc tác
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu cấu trức vật liệu perovskite - NaTaO3, các phương pháp nâng cao hiệu quả xúc tác cho vật liệu, tình hình nghiên cứu trong nước và trên thế giới, các phương pháp tổng hợp vật liệu nano bột NaTaO3. Nêu các phương pháp nghiên cứu. Kết quả ảnh hưởng của điều kiện thủy nhiệt đến cấu trúc, tính chất vật liệu NaTaO3, vật liệu NaTaO3 biến tính đồng pha tạp La, Cr,...
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Kỹ thuật hóa học
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3621
Appears in Collections:Ths-Hóa học
ABSTRACTS VIEWS

73

VIEWS & DOWNLOAD

40

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000295786-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 131,08 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000295786.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,62 MB

  • Format : Adobe PDF



 • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.