Thông tin tài liệu


Title: Phương pháp quản trị dịch vụ trong điện toán đám mây.
Authors: Nguyễn Khánh Trình
Advisor: Huỳnh Quyết Thắng
Keywords: Tin học; Quản trị
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về dịch quản trị dịch vụ công nghệ thông tin trên nền tảng điện toán đám mây. Phương pháp quản trị dịch vụ điện toán đám mây theo tiêu chuẩn ISO/IEC 20000. Xây dựng phương pháp quản trị dịch vụ công nghệ thông tin trên nền tảng bkcloud.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Công nghệ thông tin
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3816
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000273348-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 271,84 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000273348.pdf
    Restricted Access
  • Size : 960,17 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.