Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu thuật toán song song trên môi trường MPI cho bài toán so khớp xâu.
Authors: Lê Quốc Thi
Advisor: Nguyễn Tuấn Dũng
Keywords: Dữ liệu; Thuật toán
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Bài toán so khớp xâu, một số thuật toán so khớp xâu. Phân tích, cài đặt và đánh giá thuật toán tuần tự, xây dựng bài toàn MSM trong môi trường song sông. Kết quả thu được từ thực nghiệm và ứng dụng của bài toán.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Công nghệ thông tin
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3836
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

5

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000273434-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 100,53 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000273434.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,97 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.