Thông tin tài liệu


Title: Tìm hiểu và Xây dựng ca kiểm thử phần mềm ứng dụng ontology.
Authors: Vũ Thị Thúy Hoàn
Advisor: Cao Tuấn Dũng
Keywords: Phần mềm; Ứng dụng
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về ứng dụng ontology trong công nghệ phần mềm và kiểm thử phần mềm. Các nghiên cứu ứng dụng ontology trong việc sinh ca kiểm thử. Xây dựng ontology và minh họa ca kiểm thử phần mềm.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Công nghệ thông tin
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3837
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000273437-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 112,62 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000273437.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,14 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.