Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
  • -


  • Authors : Trần, Viết Tiệp;  Advisor : Đặng, Việt Hưng (2018)

  • Tổng quan cao su thiên nhiên, kết cấu chống rung, vật liệu chống rung trên cơ sở cao su. Nêu phương pháp nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu đặc trưng lưu hóa của cao su, các thông số ảnh hưởng đến tính chất cơ lý cao su, tính chất lão hóa nhiệt và tải trọng động, các tính chất tổng hợp.

  • -


  • Authors : Phạm, Thanh Tùng;  Advisor : Nguyễn, Linh Giang (2018)

  • Tổng quan về IDS/IPS. Nghiên cứu ứng dụng SNORT trong IDS/IPS. Cài đặt và cấu hình SNORT, thử nghiệm khả năng phản ứng của IDS/IPS trên hệ thống mạng của văn phòng quốc hội