Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Ong, Khắc Quế;  Advisor : Nguyễn, Ái Đoàn (2014)

  • Trình bày các cơ sở lý thuyết về chiến lược, các quy trình lập chiến lược và các công vụ hoạch địch chiến lược; Phân tích các căn cứ hoạch địch chiến lược kinh doanh cho Viễn thông Hà Nội; Một số giải pháp chiến lược kinh doanh cho Viễn thông Hà Nội đến năm 2020.