Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn, Trung Kiên;  Advisor : Nguyễn, Ngọc Điện (2014)

  • Trình bày hệ thống hóa các lý luận về cạnh tranh, năng lực cạnh tranh và chiến lược cạnh tranh của doanh nghiệp. Phân tích và đánh giá năng lực cạnh tranh của công ty cổ phần gang thép Thái Nguyên từ đó rút ra điểm mạnh, điểm yếu và nguyên nhân. Phân tích và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cho công ty cổ phần gang thép Thái Nguyên

  • Thesis


  • Authors : Nguyễn, Hoàng Kim;  Advisor : Đặng, Vũ Tùng (2014)

  • Nghiên cứu về cơ sở lý thuyết, bao gồm các định nghĩa về dịch vụ, chất lượng dịch vụ, sự cần thiết của việc đo lường chất lượng dịch vụ và mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ và sự thỏa mãn của khách hàng. Thu thập số liệu thống kê phục vụ cho việc đánh giá chất lượng dịch vụ tại PV, bao gồm số liệu từ hệ thống theo bộ chỉ tiêu kỹ thuật và số liệu từ khảo sát trực tiếp&#...

  • Thesis


  • Authors : Nguyễn, Thanh Tĩnh;  Advisor : Nguyễn, Bình Giang (2014)

  • Hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về đói nghèo, tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo. Phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động tín dụng ưu đãi tại Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Phú Thọ. Đề xuất một số giải pháp hoàn thiện hoạt động tín dụng ưu đãi tại Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Phú Thọ và một số kiến nghị đối với Chính phủ và các đơn vị, cơ quan ban ngành có&...