Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Vũ Thị Phương Thảo;  Advisor : Nguyễn Văn Khang (2007)

  • Động học và động lực học cơ cấu tay quay con trượt, tính toán dao động của động cơ và móng máy trên tàu thuỷ theo mô hình dao động cưỡng bức, dao động tham số.