Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Đinh Thế Lợi;  Advisor : Ngô Trần Ánh (2008)

  • Trình bày cơ sở lý thuyết xây dựng chiến lược kinh doanh, phân tích, đánh giá tình hình kinh doanh và môi trường kinh doanh xây dựng chiến lược cho công ty cổ phần chứng khoán Việt Nam đến năm 2015.