Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Hoàng Minh Giang;  Advisor : Đỗ Văn Phức (2013)

  • Cơ sở lý luận của chiến lược phát triển kinh doanh. Phân tích, dự báo các căn cứ cho hoạch định chiến lược phát triển thủy sản cao cấp của tỉnh Thái Bình giai đoạn 2016 - 2020. Chiến lược phát triển thủy sản chất lượng cao của Tỉnh.