Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Trần Thị Hải Yến;  Advisor : Nguyễn Kim Anh (2013)

  • Trình bày nguyên lý hoạt động, một số kỹ thuật tìm kiếm thông tin truyền thống, đánh giá ưu nhược điểm của các mô hình. Nguyên lý hoạt động của hệ thống tìm kiếm ảnh dựa trên nội dung, phương pháp trích chọn đặc trưng ảnh. Ứng dụng các kỹ thuật tìm kiếm thông tin trong tìm kiếm ảnh dựa trên nội dung.