Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Trần Huy Toàn;  Advisor : Nguyễn Thắng Lợi (2014)

  • Tổng quan lý thuyết, các nghiên cứu nâng cao hiệu suất tách bụi của liclon và đề xuất cải tiến. Nghiên cứu và nêu kết quả nghiên cứu trên xiclon 1D3D, có bộ tuần hoàn dòng ra.

  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Thị Ngọc Bích;  Advisor : Đặng Xuân Hiển (2014)

  • Tổng quan nước rỉ rác, các phương pháp xử lý nước rỉ rác, phương pháp nước bằng keo tụ, phương pháp oxy hóa, ooxy hóa tiên tiến. Nghiên cứu thực nghiệm xử lý nước rỉ rác bằng kỹ thuật ô xy hóa nâng cao sử dụng tác nhân O3, O3/UV và fenton/UV. Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của PH tới hiệu suất xử lý nước rỉ rác bằng ô xy hóa, bằng fenton/UV,...

  • Thesis


  • Authors : Lê Duy Khánh;  Advisor : Đặng Xuân Hiển (2014)

  • Đặc điểm chung về bãi chôn lấp chất thải rắn, đặc trưng của nước rác, về công nghệ sinh học yếm khí, tình hình áp dụng các công nghệ sinh học yếm khí trong và ngoài nước. Nêu các phương pháp nghiên cứu. Kết quả nuôi tạo hệ bùn yếm khí thích nghi với môi trường nước rác, nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của PH tới hiệu quả loại COD của bể UASB,...