Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Đỗ Thị Thúy Vân;  Advisor : Huỳnh Trung Hải (2014)

  • Đặc điểm của một số nguồn nước mặt trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, tổng quan veef chỉ số chất lượng nước (WQI). Nêu các phương pháp nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu các nguồn tác động đến chất lượng nước của một số nguồn nước mặt trên địa bàn tỉnh Hòa Bình; đánh giá hiện trạng và diễn biến chất lượng một số nguồn nước trên địa bàn tỉnh