Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Vũ Quốc Việt;  Advisor : Phan Xuân Minh (2015)

  • Giới thiệu mô hình động lực học của robot bật tự do. Điều khiển trượt thích nghi trên cơ sở mạng rơ ron nhân tạo. Áp dụng thuật toán điều khiển trượt thích nghi trên cơ sở mạng nơ ron nhân tạo cho robot ba bậc tự do.

  • Thesis


  • Authors : Trần Quang;  Advisor : Nguyễn Quang Địch (2015)

  • Nghiên cứu tổng quan về ổ từ chủ động. Xây dựng mô hình toán học của ổ từ chủ động 4 cực. Xây dựng hệ điều khiển cho ổ từ chủ động 4 cực. Mô phỏng hệ thống điều khiển ổ từ chủ động 4 cực.