Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Lưu Quang Hưng;  Advisor : Đinh Văn Nhã (2013)

  • Trình bày tổng quan công nghệ nhà máy dệt 19/5. Giới thiệu tổng quan thiết bị chấp hành trong công đoạn hồ sợi. Nghiên cứu xây dựng bài toán điều khiển trên Contrologix 1756 - L61. Thiết kế giao diện vận hành, giám sát công đoạn hồ sợi trên nền RSView 32.

  • Thesis


  • Authors : Phạm Văn Thêm;  Advisor : Nguyễn Doãn Phước (2012)

  • Trình bày tổng quan về nguyên lý tách cho hệ tuyến tính. Bộ điều khiển phản hồi trạng thái phi tuyến. Thiết kế bộ quan sát Lipschitz cho một lớp hệ phi tuyến và xây dựng bộ quan sát giảm bậc cho hệ EL. Ứng dụng một số hệ Euler-lagrang.