Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Đoàn Thanh Tùng;  Advisor : Tạ Cao Minh (2014)

  • Tổng quan hệ thống phân phối năng lượng trong xe điện. Lựa chọn cấu hình và thuật toán điều khiển bộ biến đổi DC - DC. Nguyên lý hoạt động và mô hình toán học của bộ biến đối DC - DC. Tính toán và thiết kế hệ thống bộ biến đổi DC - DC hai chiều. Mô phỏng toàn bộ hệ thống xe điện.

  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Trung Hiếu;  Advisor : Phan Xuân Minh (2014)

  • Tổng quan về điều khiển dự báo. Nhận dạng đối tượng phi tuyến bằng mô hình mờ Takagi - sugeno. Xây dựng bộ điều khiển dự báo thích nghi bằng mô hình mờ - AFGPC.