Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Văn Hiến;  Advisor : Võ Việt Sơn (2015)

  • Tổng quan về hệ điều khiển thích nghi. Mô hình toán học của động cơ điện một chiều không chổi than và lựa chọn thuật toán điều khiển. Xây dựng cấu trúc hệ truyền động và mô phỏng.

  • Thesis; Thesis


  • Authors : Phạm Hoàng Nha;  Advisor : Nguyễn Văn Liễn (2016)

  • Giới thiệu biến tần và phương pháp điều khiển tần suất động cơ không đồng bộ, tổng quan các bộ nghịch đa mức trong truyền động trung áp, tính toán thiết kế và điều khiển nghịch lưu, xây dựng mô hình và mô phỏng.; Giới thiệu biến tần và phương pháp điều khiển tần suất động cơ không đồng bộ, tổng quan các bộ nghịch đa mức trong truyền động trung áp, tính toán thiết kế và điều khiển nghịch lưu,...