Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Trọng Thắng;  Advisor : Đỗ Sanh; Phan Bùi Khôi (2013)

  • Trình bày cấu trúc ROBOT hàn di động. Cơ sở tính toán ROBOT hàn di động. Thiết kế cơ cấu chấp hành của ROBOT hàn di động.