Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Văn Quê;  Advisor : Nguyễn Trọng Hiếu (2013)

  • Tổng quan về phay và mô hình hóa quá trình cắt khi phay. Nghiên cứu các đại lượng đặc trưng cơ bản khi phay bằng dao phay ngón sử dụng mảnh cắt xoay. Xây dựng hệ thống thí nghiệm. Tối ưu hóa chế độ cắt bằng phương pháp TAGUCHI.

  • Thesis


  • Authors : Trần Đức Kiên;  Advisor : Phan Bùi Khôi; Đỗ Sanh (2013)

  • Tổng quan về Robot. Nêu cấu trúc và cơ sở tính toán hệ thống cấp dây của robot hàn di động. Thiết kế cơ cấu cấp dây của robot hàn di động.