Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Văn Chín;  Advisor : Trương Hoành Sơn (2015)

  • Tổng quan về công nghệ CAD/CAM/CNC và giới hạn nghiên cứu. Công nghệ CAD/CAM/CNC trong việc thiết kế và lập chương trình gia công các bề mặt 3D. Ứng dụng công nghệ CAD/CAM/CNC để thiết kế và lập trình chương trình gia công các bề mặt 3D. Kết quả gia công và đánh giá chung về sản phẩm.