Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Vũ Huy Chúng;  Advisor : Nguyễn Trọng Doanh (2006)

  • Trình bày tổng quan về khuôn ép phun. Xây dựng công thức tính toán thiết kế khuôn. Lập trình Visual Basic để xây dựng phần mềm tính toán. Khai thác phần mềm Delcam trong việc thiết kế khuôn. Tác giả đưa ra kết luận và một số kiến nghị nghiên cứu tiếp.