Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Duy Quân;  Advisor : Nguyễn Thị Phương Mai (2011)

  • Trình bày tổng quan về phương pháp phần tử hữu hạn. Xây dựng phương pháp mô phỏng ứng suất lớp phủ TiN trên chi tiết máy. Tính toán lực cắt - ứng suất trên mũi khoan. Tính toán mô phỏng ứng suất lớp phủ TiN. Kết quả mô phỏng

  • Thesis


  • Authors : Mạc Diên Thiện;  Advisor : Mạc Văn Nghệ (2013)

  • Trình bày các phương pháp chống lò trong lĩnh vực khai thác hầm lò. Nghiên cứu công nghệ uốn thanh profile dạng chữ "U" trong chế tạo vì chống lò. Tính toán thiết kế máy uốn lốc thanh tiết diện chữ "U". Mô phỏng quá trình biến dạng của phôi bằng phần mềm Deform - 3D.

  • Thesis


  • Authors : Đinh Phú Công;  Advisor : Tăng Huy (2013)

  • Trình bày tổng quan về công nghệ CAD/CAM. Cơ sở thiết kế khuôn mẫu. Ứng dụng phần mềm Masteram trong thiết kế và chế tạo khuôn cho sản phẩm vỏ kíp nổ điện. Ứng dụng phần mềm Moldflow Plastic Insight hỗ trợ quá trình thiết kế khuôn mẫu.