Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Hữu Định;  Advisor : Phạm Văn Nghệ (2010)

  • Nghiên cứu lý thuyết cơ bản về máy công cụ điều khiển theo chương trình số. Phân tích tính toán yêu cầu kỹ thuật của hệ thống cấp phôi. Phân tích tính toán thông số kỹ thuật của hệ thống thay chày cối. Hệ thống điều khiển máy đột dập.

  • Thesis


  • Authors : Trần Tiến Dũng;  Advisor : Nguyễn Quốc Cường (2010)

  • Phương pháp nâng cao chất lượng tiếng nói sử dụng một microphone sử dụng các thuật toán thao tác trên miền phổ biên độ. Trình bày hệ thống âm học và cơ chế nghe ở tai người. Triển khai thuật toán trên thiết bị nhúng.

  • Thesis


  • Authors : Lê Ngọc Kính;  Advisor : Trần Văn Địch; Hoàng Văn Gợt (2010)

  • Trình bày tổng quan về công nghệ gia công CNC và tiện CNC. Quá trình cắt và tạo phoi, các dạng phoi và biến dạng của phoi, hiện tượng phát sinh trong quá trình cắt, hiện tượng biến cứng bề mặt. Sơ đồ thí nghiệm, thiết bị và phương pháp thí nghiệm. Kết quả thực nghiệm và ứng dụng kết quả của đề tài.