Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Hoàng Văn Tiệp;  Advisor : Nguyễn Tiến Dương (2014)

  • Tổng quan về hàn dưới nước, kết cấu giàn khoan, tính cấp thiết của việc nghiên cứu hàn dưới nước để sửa chữa các kết cấu giàn khoan. Các phương pháp hàn dưới nước. Kết cấu cần hàn sửa chữa và lựa chọn phương pháp, vật liệu, thiết bị hàn. Quy trình công nghệ hàn sửa chữa kết cấu giàn khoan. Kiểm tra chất lượng mối hàn dưới nước.

  • Thesis


  • Authors : Đặng Vũ Vinh;  Advisor : Lê Giang Nam (2014)

  • Tổng quan về máy CNC - trung tâm gia công UCP600. Nghiên cứu hệ điều hành Heidenhain iTNC530. Vận hành trung tâm gia công UCP600. Ứng dụng phần mềm Solidworks 2012 để thiết kế. Lập trình gia công chi tiết tuabin trên trung tâm gia công CNC 5 trục

  • Thesis


  • Authors : Lê Minh Chính;  Advisor : Trịnh Minh Tứ (2014)

  • Giới thiệu vật liệu dụng cụ cắt và cơ sở vật lý của quá trình cắt. Nêu các thông số hình học của dụng cụ. Chất lượng bề mặt gia công. Phương pháp quy hoạch thực nghiệm, thực nghiệm nghiên cứu ảnh hưởng của V,S,t đến chất lượng bề mặt dao tiện có lưỡi cắt tròn.