Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Văn Tình;  Advisor : Trần Văn Địch (2012)

  • Trình bày những khái niệm cơ bản về hệ thống sản xuất linh hoạt FMS. Nguyên tắc thiết lập hệ thống sản xuất linh hoạt FMS. Các thành phần cơ bản của FMS. Xác định thành phần thiết bị của hệ thống FMS và thiết kế hệ thống FMS.

  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Thành Trung;  Advisor : Trần Xuân Việt (2011)

  • Trình bày tổng quan về tạo lập và ứng dụng các phần mềm máy tính trong cơ khí. Thiết kế đồ gá gia công cơ khí. Phân tích cơ sở dữ liệu và lựa chọn phần mềm ứng dụng để xây dựng cơ sở dữ liệu thiết kế đồ gá. Phân nhóm các chi tiết của đồ gá gia công cơ khí. Xây dựng cơ sở dữ liệu 3D bằng Solidworks sử dụng tiện ích design table. Xây dựng giao diện phần mềm và kết nối...

  • Thesis


  • Authors : Tống Văn Cảnh;  Advisor : Trần Hữu Nam (2011)

  • Giới thiệu cơ sở thực tiễn, mục đích, nội dung các vấn đề cần giải quyết của đề tài và tình hình nghiên cứu trong nước cũng như quốc tế. Trình bày tổng quan về sợi tự nhiên và các đặc tính của sợi tự nhiên, vật liệu polyme, vật liệu composite sợi tự nhiên, các phương pháp và công nghệ chế tạo composite sợi tự nhiên. Trình bày vật liệu, phương pháp và thiết bị nghiên cứu cụ thể để thực&...