Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Vương Gia Hải;  Advisor : Phạm Văn Nghệ (2011)

  • rình bày tổng quan về công nghệ tạo hình thủy lực. Cơ sở lý thuyết và một số nghiên cứu về công nghệ dập thủy tĩnh phôi ống. Tính toán thiết kế công nghệ dập thủy tĩnh chi tiết dạng ống. Mô hình hóa và mô phỏng số quá trình dập thủy tĩnh phôi ống. Xây dựng mô hình thiết kế chế tạo khuôn dập thủy tĩnh.