Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Phùng Thanh Bình;  Advisor : Trần Thị Ngọc Lan (2013)

  • Trình bày về giới thiệu chung về mạng cảm biến; các giao thức đặc trưng; định tuyến trong mạng cảm biến; mô phỏng PEGASIS bằng Omnetpp.