Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Bùi Tiến Đạt;  Advisor : Nguyễn Vũ Thắng (2010)

 • Trình bày khái quát tình hình tài nguyên UPV4 và sự cấp thiết phải chuyển đổi sử dụng tài nguyên IPV6. Đặc điểm kỹ thuật của địa chỉ và giao thức IPV6. Thiết lập mạng thử nghiệm cung cấp dịch vụ IPV6 và đánh giá khả năng triển khai IPV6. Đề xuất phương án chuyển đổi địa chỉ IPV6 cho mạng internet Việt Nam.

 • Thesis


 • Authors : Lê Thị Mai Liêm;  Advisor : Nguyễn Chấn Hùng (2010)

 • Giới thiệu tổng quan về mạng cảm biến không dây. Kỹ thuật cảm biến và truyền dẫn không dây. Trình bày các giao thức điều khiển truy cập trong mạng Wireless Sensor Networks. Hệ điều hành, phần mềm cho mạng cảm biến không dây. Các vấn đề liên quan đến quản lý mạng cảm biến không dây.

 • Thesis


 • Authors : Bùi Thị Hoa;  Advisor : Hồ Anh Túy (2010)

 • Trình bày tổng quan hệ thống IPTV. Các vấn đề kỹ thuật của IPTV. Thiết kế hệt thống IPTV. Đánh giá tương lai phát triển của IPTV.

 • Thesis


 • Authors : Lý Thu Phương;  Advisor : Đặng Quang Hiếu (2012)

 • Trình bày về OFDM. Hệ thống MIMO. Hệ thống MIMO - OFDM. Mô phỏng hệ thống MIMO - OFDM