Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Bá Chiến;  Advisor : Phạm Thành Công (2013)

 • Giới thiệu các vấn đề chung của đề tài. Các kỹ thuật sử dụng trong hệ thống LTE. Kỹ thuật Mimo. Mô phỏng. Triển khai thử nghiệm LTE tại Viettel.

 • Thesis


 • Authors : Chhe Sokun;  Advisor : Đỗ Trọng Tuấn (2008)

 • Giới thiệu về mạng di động 3G với cấu trúc triển khai cùng nhóm dịch vụ mà nó hỗ trợ, trình bày về ISM-phân hệ đa phương tiện trên nền IP, giao thức và cấu trúc của nhà cung cấp dịch vụ Internet. Tổng thể về cấu trúc mạng cho MMS và các đặc điểm của dịch vụ. các giao thưcs và nguyên tắc trao đổi thông tin tại các giao diện. Mô hình phỏng tạo dịch vụ MMS.

 • Thesis


 • Authors : Kim An;  Advisor : Nguyễn Hữu Thang (2008)

 • Trình bày tổng quan mạng không dây. Giới thiệu các kỹ thuật của WLAN. Các kiểu tấn công của mạng LAN không dây. Nguyên lý chứng thực và mã hoá trong mạng LAN khônng dây

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thị Thu Hằng;  Advisor : Phạm Văn Bình (2010)

 • Trình bày tổng quan về mạng báo hiệu truyền thông. Hệ thống báo hiệu tập trung. Thực trạng mạng báo hiệu và một số đề xuất mạng báo hiệu VNPT. Giải pháp của Tekelec và việc triển khai hệ thống cổng báo hiệu độc lập tại VNPT.