Search

Current filters:


Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • -


  • Authors : Nguyễn Hoàng Hiệp;  Advisor : Giần Thị Thu Hường (2018)

  • Tìm hiểu về sợi tre, cấu trúc của khăn, một số nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng khăn. Nêu phương pháp nghiên cứu. Kết quả thiết kế khăn mẫu và dệt thử nghiệm trên máy dệt; xác định mối quan hệ giữa chiều cao vòng sợi với một số chỉ tiêu kỹ thuật của khăn tre pha bông; xác định mối quan hệ giữa chiều cao vòng sợi với một số chỉ tiêu cơ lý của khăn tre pha bông.