Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Thành Trung;  Advisor : Nguyễn Doãn Phước (2017)

  • Cơ sở lý thuyết tuyến tính hóa chính xác, điều khiển thích nghi theo tư tưởng giả định rõ, phân tích tính ổn định của hệ thống. Nêu phương pháp điều khiển trượt. Liên kết nonholonomic và mô hình xe tự hành ba bánh. Thiết kế bộ điều khiển và mô hình kiểm chứng.