Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Vũ Quốc Việt;  Advisor : Phan Xuân Minh (2015)

  • Giới thiệu mô hình động lực học của robot bật tự do. Điều khiển trượt thích nghi trên cơ sở mạng rơ ron nhân tạo. Áp dụng thuật toán điều khiển trượt thích nghi trên cơ sở mạng nơ ron nhân tạo cho robot ba bậc tự do.