Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Phan Văn Hoà;  Advisor : Phan Xuân Minh (2008)

  • Tìm hiểu các chuẩn truyền thông trong công nghiệp. Các cấu trúc và giao thức truyền thông mạng. Các cấu trúc điều khiển: tập trung, phân quyền, phân tán. Tìm hiểu các hệ thống điều khiển và giám sát trong công nghiệp. Nguyên lý hoạt động của hệ thống điều khiển toà nhà. Chức năng các bộ điều khiển, thiết bị hiện trường...

  • Thesis


  • Authors : Đinh Xuân Diệu;  Advisor : Phan Xuân Minh (2008)

  • Phân tích về một hệ thống điều khiển công nghiệp đang áp dụng tại một công trình trọng điểm, đưa ra một số khiếm khuyết của hệ thống điều khiển. Nghiên cứu cải tiến xử lý khiếm khuyết. Thực hiện chạy mô phỏng đánh giá các chỉ tiêu tiêu khiển cho bộ điều hkiển mới. Nghiên cứu phần mềm hệ thống điều khiển phân tán hiện hữu D3 DCS của hãng GSE Hoa kỳ, viết chương trình để phục vụ cho việc...

  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Minh Đức;  Advisor : Hoàng Minh Sơn (2008)

  • Nghiên cứu sơ đồ công nghệ và bài toán điều khiển Dry Gas Seal của máy nén khí. Xây dựng mô hình đối tượng bằng phương pháp lý thuyết hoặc thực nghiệm. Xây dựng sách lược điều khiển phù hợp. Thiết kế các bộ điều khiển, mô phỏng kiểm chứng kết quả