Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
  • -


  • Authors : Trần Thiện Dũng;  Advisor : Nguyễn Doãn Phước; Nguyễn Văn Chí (2018)

  • Giới thiệu mô hình toán hệ ball & plate. Điều khiển bám quỹ đạo hệ ball & palte. Xây dựng thực nghiệm hệ ball & plate. Kết quả xử lý ảnh và thực nghiệm bộ điều khiển bám quỹ đạo.

  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Ngọc Hải;  Advisor : Lưu Hồng Việt (2009)

  • Tổng quan về bộ lọc tích cực và ứng dụng của nó trong hệ thống, ảnh hưởng của phi tuyến đến hệ thống và nguyên lý hoạt động của bộ biến đổi ba pha bốn dây. Trình bày thuật toán điều chế vectơ không gian ba chiều. Cấu trúc điều khiển mạch lọc tích cực ba pha bốn dây, từ đó tiến hành mô phỏng hệ thống.