Search

Current filters:

Discover

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Lê Ngọc Kính;  Advisor : Hoàng Văn Gợt; Trần Văn Địch (2011)

  • Trình bày tổng quan về công nghệ gia công CNC và tiện CNC. Quá trình cắt và tạo phoi, các dạng phoi và biến dạng của phoi, hiện tượng phát sinh trong quá trình cắt, hiện tượng biến cứng bề mặt. Sơ đồ thí nghiệm, thiết bị và phương pháp thí nghiệm. Kết quả thực nghiệm và ứng dụng kết quả của đề tài

  • Thesis


  • Authors : Lê Ngọc Kính;  Advisor : Trần Văn Địch; Hoàng Văn Gợt (2010)

  • Trình bày tổng quan về công nghệ gia công CNC và tiện CNC. Quá trình cắt và tạo phoi, các dạng phoi và biến dạng của phoi, hiện tượng phát sinh trong quá trình cắt, hiện tượng biến cứng bề mặt. Sơ đồ thí nghiệm, thiết bị và phương pháp thí nghiệm. Kết quả thực nghiệm và ứng dụng kết quả của đề tài.