Search

Current filters:

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Quốc Việt;  Advisor : Nguyễn Huy Ninh (2012)

  • Trình bày tổng quan về công nghệ CAD/CAM-CNC. Một số ngôn ngữ lập trình tự động và khái quát về ngôn ngữ APT. Cơ sở lý thuyết xây dựng phần mềm CAD/CAM. Phần mềm BK CAM 2.0.

  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Quốc Việt;  Advisor : Trần Văn Dũng; Phạm Văn Nghệ (2012)

  • Trình bày tổng quan tình hình nghiên cứu, sản xuất vật liệu Cu-Cr. Vật liệu, thiết bị và phương pháp nghiên cứu. Kỹ thuật thực nghiệm chế tạo vật liệu tổ hợp Cu-Cr. Kỹ thuật nghiệm ép chảy phôi vật liệu tổ hợp xốp Cu-Cr.